top of page

Algemene voorwaarden

Voor het verlenen van psycho-energetische therapie, workshops en opleidingen

 

1. De informatie van de cliënt of deelnemer zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen in overleg en na schriftelijke toestemming van de cliënt of deelnemer, kan er informatie worden verstrekt aan derden.

 

2. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.

 

3. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt/deelnemer, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

 

4. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt/deelnemer door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

 

5. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.

6. De cliënt/deelnemer is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.

 

7. De therapeut is niet verantwoordelijk voor de eventuele keuzes die de cliënt maakt.

 

8. Indien, er door de cliënt/deelnemer, schade wordt toegebracht aan de eigendommen van de therapeut zal de cliënt hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

 

9. De gesprekken vinden plaats volgens afspraak. In geval van verhindering wordt de cliënt verzocht minstens 24 uur van te voren bericht te geven, daar anders het consult in rekening wordt gebracht.

 

10. Workshops en opleidingen vinden plaats op basis van gedane aanmelding. Betaling volgens aanbod vooraf of per les/workshop. Wanneer een workshop/les wordt gemist moet deze alsnog worden betaald. Deze kan niet worden ingehaald. De gemiste lesstof kan bij collega deelnemers worden opgevraagd.

 

11. Door een overeenkomst aan te gaan wordt de volledige opleiding gevolgd en wordt er op tijd aan de financiële voorwaarden voldaan. Alleen in hoge uitzondering is het mogelijk om eerder te stoppen met de opleiding. Deelnemer is dan verplicht om alsnog 75% van de gehele opleidingskosten te betalen of krijgt naar verhouding in restitutie.

 

12. In geval van betaling via factuur dient deze binnen 14 dagen te worden voldaan met vermelding van factuurnummer. Plaats: Lieveren

 

Datum: 20/06/2023

bottom of page